Ubuntu – Stop Mysql Apache MongoDb at boot time

1. Disable Apache service


sudo update-rc.d apache2 remove

Để khôi phục apache khởi động cùng ubuntu dùng lệnh:


sudo update-rc.d apache2 defaults

 

2. Disable MySql service

sudo nano /etc/init/mysql.conf

chú thích dòng này

#start on runlevel [2345]

 

3.  Disable MongoDB service

sudo nano /etc/init/mongodb.conf

chú thích dòng này

#start on runlevel [2345]

Để khôi phục lại các bạn chỉ cần bỏ dấu # đi là được.

Advertisements

Gộp dictionary trong Python

from collections import defaultdict
def merge_dict(*dicts):
  merge = defaultdict(int)
  for item in dicts:
    for k, v in item.iteritems():
      merge[k] += v
  return merge
# test
d1 = {'k': 2, 'l': 5, 'm': 8}
d2 = {'k': 2, 'a': 10, 'm': 9, 'l': 5, 'h':50}
d3 = {'k': 2, 'a': 10, 'm': 9, 'l': 5, 'r': 10}
d4 = {'k': 2, 'a': 10, 'm': 9, 'l': 5}
d5 = {'k': 2, 'a': 10, 'm': 9, 'f': 5}


z = merge_dicts(d1,d2,d3,d4,d5)

z = sorted(z.iteritems(), key= lambda v: v[1], reverse=True)

for (k, v) in z:
print k, v

Ubuntu – Nhúng terminal trên desktop sử dụng compiz

Trước tiên các cần cài đặt compiz manager

sudo apt-get install compiz compizconfig-settings-manager compiz-fusion-plugins-extra compiz-fusion-plugins-main compiz-plugins

1. Cấu hình terminal
1.1. Mở terminal -> Edit -> Profile… -> New -> Đặt tên cho profile

profile terminal
1.2 Trên tab General: uncheck: “Show menubar by default in new terminals”.

terminal general tab

 

1.3. Vào tab Title and Command : Dưới “When terminal commands set their own titles” -> chọn “Keep initial title”

 

3

 

1.4 . Chỉnh background terminal : Vào tab Background chọn “Transparent background” chỉnh giá trị về 0.

 

1.5. Vào tab Scrolling dưới “Scrollbar”  chọn  “Disabled”.

4

 

 

2. Cấu hình compiz setting

2.1. Vào General Options -> tab General uncheck “Hide skip taskbar windows”.

5

2.2.  Effect -> Window Decorations:

Ở dòng Window Decoration : chèn dòng này vào

(any) & !(title=desktop111)

6

 

 

2.3. Vào Window Management: Enable Windows rules, chèn title profile terminal vào các dòng “Skip Taskbar”, “Skip pager”. Ở đây tôi đặt tên profile và title là desktop111.

7

 

 

3. Alt + F2 :

gnome-terminal --window-with-profile=desktop111 --geometry 67x35+220+50 &

4. Tạo script startup:

#!/bin/bash
sleep 5 && gnome-terminal --window-with-profile=desktop111 --geometry 67x35+220+50 &

Nhớ thêm quyền thực thi cho đoạn script.

Vào system tools -> startup applications -> add:

Name: Desktop Terminal

Command: đường dẫn file script

Screenshot:

Screenshot from 2014-05-15 12:02:23

Nguồn: webup8.org