Hiển thị Physical Disk thuộc node nào trên Storage Space Direct

Làm thế nào để biết được Physical Disk đang thuộc node nào quản lý? Nếu sử dụng lệnh Get-PhysicalDisk hoặc Get-Disk sẽ không thể biết được đĩa đó đang được node nào quản lý như bạn thấy ở hình bên dưới.

Continue reading “Hiển thị Physical Disk thuộc node nào trên Storage Space Direct”

Advertisements

Shared Nothing Live Migration on Windows Server 2016

Từ phiên bản Windows 2012 đã được hỗ trợ Live Migrate mà không cần phải sử dụng shared storage. Bạn có thể thực hiện live migrate trên Windows 2016 chỉ cần thông qua cáp mạng ;).

Trong trường hợp của tôi, Live migrate giữa cluster với một host standalone và thuộc 2 domain khác nhau. Để live migrate bạn cần phải:

1. Trusted giữa 2 forest domain cả outgoing và incomming

2. Thêm user Administrator của 2 domain vào group administrators local trên tất cả các node cần migrate

3. Tiến hành thêm Delegate 2 service SMB và Migration cho các node. Ví dụ bên dưới tôi thêm node LAB160 delegate vào node HV160.

$HostName = "LAB160"
$HostFQDN = "$HostName.lab.ods"
Get-ADComputer HV160| Set-ADObject -Add @{"msDS-AllowedToDelegateTo"="Microsoft Virtual System Migration Service/$HostFQDN", "Microsoft Virtual System Migration Service/$HostName", "cifs/$HostFQDN", "cifs/$HostName"}

4. Tiến hành migrate với powershell. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể migration thông qua giao diện Hyper-V Manger. Bạn có thể sử dụng script bên dưới của tôi:

$vm = Get-VM -Name "Template-2k16"
$username = "LAB\administrator"
$computer = "LAB160.lab.ods"
$password = convertto-securestring -String "password" -AsPlainText -Force
$cred = new-object -typename System.Management.Automation.PSCredential -argumentlist $username, $password

Invoke-Command -ComputerName $computer -ScriptBlock {
param($vmName)
New-Item -Path "C:\ClusterStorage\HYPERV\$vmName" -ItemType Directory -Force
} -credential $cred -ArgumentList $($vm.Name)

$vm | Move-VM -DestinationHost $computer -IncludeStorage -DestinationStoragePath "C:\ClusterStorage\HYPERV\$($vm.Name)"

Xóa toàn bộ cấu hình Storage Spaces Direct

Lưu ý khi làm các bước sau sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của cluster, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.

1. Download script tại https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Completely-Clearing-an-ab745947

2. Thiết lập lại Excute Policy trên mỗi node

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted

3. Chạy script Clear-SpacesConfig.ps1 trên mỗi node cluster:

.\Clear-SpacesConfig.ps1

Thiết lập giá trị mặc định trên Storage Pool

Storage Space trên Windows cho phép Admin thiết lập các giá trị mặc định cho Storage Pool. Tuy nhiên, Microsoft không cho phép bạn thực hiện điều này trên giao diện GUI.

Server Manager GUI không cung cấp cách thiết lập các giá trị khi tạo virtual disk như:

– Write back cache
– Interleave
– Physical disks to use
– Rebuild options
– Missing disks response
– Column size

Continue reading “Thiết lập giá trị mặc định trên Storage Pool”

THÊM Ổ CỨNG VÀO STORAGE SPACES DIRECT WINDOWS 2016

Thêm ổ cứng nhằm nâng thêm hiệu năng và dung lượng cho storage. Bạn có thể thêm ổ cứng mà không cần phải đóng thêm server nếu các server vẫn còn trống slot đĩa. Bạn có thể thêm ổ cứng để làm cache hoặc capacity.

Quan trọng:
Theo khuyến cáo từ Microsoft, tất cả server và ổ cứng trong hệ thống nên có chung cấu hình.

Continue reading “THÊM Ổ CỨNG VÀO STORAGE SPACES DIRECT WINDOWS 2016”

NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI VỀ STORAGE TRONG WINDOWS SERVER 2016

Microsoft luôn cung cấp các giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả cao cho vấn đề về hạ tầng Cloud của khách hàng. Việc hổ trợ thêm tính năng Storage Space Direct và Storage Space thông qua JBOD trong khái niệm Software-defined Storage, đồng thời Microsoft vẫn hỗ trợ việc tích hợp SAN/NAS vào hạ tầng Storage của khách hàng. Trong phiên bản Windows server 2016 thì Microsoft hỗ trợ triển khai hạ tầng theo mô hình hyper-converged kết hợp với Storage Space Direct. Giải pháp Hyper-converged của Microsoft mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng như.

Continue reading “NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI VỀ STORAGE TRONG WINDOWS SERVER 2016”

TỔNG QUAN VỀ STORAGE SPACES DIRECT TRÊN WINDOWS 2016

Giới thiệu về Storage Space Diect (S2D)

Storage Space Direct trong Windows server 2016 là một tính năng nâng cấp từ tính năng Storage Space ở Windows server 2012 R2, cung cấp khả năng Highly Available – Scalable Storage bằng việc sử dụng các Local Disk trên Server. Điều này giúp việc triển khai và vận hành Storage của Windows ở mức khái niệm Software-Defined Storage hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư hơn, đồng thời Storage Space Direct cho phép sử dụng nhiều loại thiết bị lưu trữ hơn như SATA SSD và NVMe disk ở hạ tầng Storage.

Continue reading “TỔNG QUAN VỀ STORAGE SPACES DIRECT TRÊN WINDOWS 2016”

Replace Failed Disks and Repair JBODs for Storage Spaces in Windows Server

To identify a JBOD failure

 1. Use one of the following methods to identify the JBOD failure:

  • Windows PowerShell—Run this command to identify storage enclosure in an Unhealthy state:
   Get-StorageEnclosure -HealthStatus "Unhealthy"
   
  • Event Viewer—Check for Storage Spaces events that indicate the health of a storage enclosure has changed or is unavailable, a storage enclosure has been removed, or a storage enclosure has failed to initialize properly. The events help identify the enclosure by providing the manufacturer, model number, serial number, and firmware version.

   In Event Viewer, you will find the event logs on the following path: Applications and Services Logs\Microsoft\Windows\StorageSpaces-Driver\.

 2. Verify whether the storage spaces that depend on the disks in the JBOD will remain healthy when you take down the JBOD for repairs. Then call the vendor representative for the JBOD to schedule the repair.

 3. If the JBOD repair will require any significant loss of service, notify your users of the expected down time.

Continue reading “Replace Failed Disks and Repair JBODs for Storage Spaces in Windows Server”