Mount SMB trên Linux bị treo

Hôm nay tôi gặp 1 trường của khách hàng, mặc dù đã cấu hình đúng các thông tin IP, user, password SMB trên PVA Management. (Hay còn gọi Virtuozzo Automator http://docs.virtuozzo.com/virtuozzo_automator_7_administrators_guide/introduction/about.html). Nhưng không thể connect ISO đến VM.

Vào kiểm tra, tôi phóng 1 lệnh tail xem sao.

# tail /var/log/messages
May 13 17:52:38 VZNODE kernel: [26352334.658358] Status code returned 0xc000006d NT_STATUS_LOGON_FAILURE
May 13 17:52:38 VZNODE kernel: [26352334.658365] CIFS VFS: Send error in SessSetup = -13
May 13 17:52:43 VZNODE kernel: [26352339.669845] Status code returned 0xc000006d NT_STATUS_LOGON_FAILURE
May 13 17:52:43 VZNODE kernel: [26352339.669854] CIFS VFS: Send error in SessSetup = -13
May 13 17:52:43 VZNODE kernel: [26352339.670304] Status code returned 0xc000006d NT_STATUS_LOGON_FAILURE Continue reading “Mount SMB trên Linux bị treo”

Advertisements