Cài đặt bộ font Microsoft trên Ubuntu

Bạn có thể cài đặt bộ MS core font bằng lệnh:

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Cách này khá đơn giản. Tôi xin giới thiệu thêm 1 trong 1001 cách khác :). Cách này cũng đơn giản thôi.

Chuẩn bị 1 máy ảo windows, bạn có sử dụng VirtualBox hoặc là VMWare đều được.

Fonts windows được chứa trong thư mục %systemroot%\Fonts. Bạn cần copy những file có đuôi *.ttf.

Video hướng dẫn:

Advertisements

Binary Search Using Bash Script

Chắc hẳn dân IT đều biết thuật toán tìm kiếm nhị phân rồi. Thay vì viết bằng C hay Python, tôi quyết định viết bằng bash cho nó máu 😀

#!/bin/bash

bsearch(){
  array=("$@")
  last_idx=$((${#array[@]} - 1))
  item=${array[last_idx]}
  unset array[last_idx]
  end=$((${#array[@]} - 1))
  _start=0
  mid=$(( (_start+end)/2 ))
  while [ $_start -le $end ];do
    if [ ${array[mid]} -eq $item ];then
      echo $(( $mid+1 ))
      exit 1
    elif [ ${array[mid]} -gt $item ];then
      end=$(( mid - 1 ))
    else
      _start=$(( mid + 1 ))
    fi
    mid=$(( (_start+end)/2 ))
  done
  echo "-1"
}


arr=(1 4 6 8 9 10)
target=8
bsearch ${arr[@]} $target

Cài đặt Awesome Window Manager trên Ubuntu 14.04

awe-2

 

Chắc hẳn các bạn đã quen thuộc với các môi trường desktop trên Ubuntu như Unity, Gnome, KDE, Xfce. Các môi trường desktop này đều sử dụng window manager dạng stacking wm . Mấy cái này đã quá quen thuộc rồi nhỉ. Sao hôm nay ta không đổi gió 1 tí. Thử trải nghiệm Awesome Window Manager xem em nó như thế nào.

Awesome WM là window manager dạng Dynamic wm được viết bằng ngôn ngữ C và sử dụng ngôn ngữ LUA làm extension. Trang chủ awesome wm http://awesome.naquadah.org/
Awesome trong tiếng Anh có nghĩa là tuyệt vời và wm (window manager) này đúng thật rất tuyệt các bạn ạ.
Tuyệt vời thế nào nhỉ?
– Rất ổn định, nhanh, codebase và footprint nhỏ.
– Chủ yếu là sử dụng bàn phím. Điều này rất thích hợp với những anh hùng bàn phím :D.
– Điểm làm tôi thích là có thể ẩn titlebar, window buttons 🙂
– Cấu hình hoàn toàn bằng tay, không có công cụ giao diện để hỗ trợ.

Continue reading “Cài đặt Awesome Window Manager trên Ubuntu 14.04”

Backup apache server via sftp using python

– Thư mục lưu các file cấu hình apache mặc định:
+ Ubuntu: /etc/apache2
+ CentOS: /etc/httpd
– Thư mục chứa source website:
+ /var/www
Trong đoạn script này tôi sẽ backup 2 thư mục trên, nén ở dạng file tar.gz. Sau đó gửi file được nén đến một File Server nào đó.
Trước tiên kiểm tra distro linux. Nếu như OS là ubuntu httpd_conf=’/etc/apache2′, còn nếu là CentOS httpd_conf=’/etc/httpd’

www = '/var/www'
linux_dist = platform.linux_distribution()[0]
if linux_dist == 'Ubuntu':
  httpd_conf = '/etc/apache2'
elif linux_dist == 'CentOS':
  httpd_conf = 'etc/httpd'

Continue reading “Backup apache server via sftp using python”

Fix Xorg Font on Ubuntu

grep WW /var/log/Xorg.0.log

If Xorg.0.log look like:

[  21.358] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[  21.358] 	Entry deleted from font path.
[  21.358] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[  21.358] 	Entry deleted from font path.
[  21.358] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[  21.358] 	Entry deleted from font path.
[  21.358] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[  21.358] 	Entry deleted from font path.
[  21.358] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.

Solution:

sudo apt-get install xfonts-cyrillic 
sudo apt-get install xfonts-100dpi
sudo apt-get install xfonts-75dpi

After install xfonts, don’t forget update your new fonts:

sudo fc-cache -fv

Reboot and look back file Xorg.0.log!!!!

Ubuntu – Stop Mysql Apache MongoDb at boot time

1. Disable Apache service


sudo update-rc.d apache2 remove

Để khôi phục apache khởi động cùng ubuntu dùng lệnh:


sudo update-rc.d apache2 defaults

 

2. Disable MySql service

sudo nano /etc/init/mysql.conf

chú thích dòng này

#start on runlevel [2345]

 

3.  Disable MongoDB service

sudo nano /etc/init/mongodb.conf

chú thích dòng này

#start on runlevel [2345]

Để khôi phục lại các bạn chỉ cần bỏ dấu # đi là được.

Ubuntu – Nhúng terminal trên desktop sử dụng compiz

Trước tiên các cần cài đặt compiz manager

sudo apt-get install compiz compizconfig-settings-manager compiz-fusion-plugins-extra compiz-fusion-plugins-main compiz-plugins

1. Cấu hình terminal
1.1. Mở terminal -> Edit -> Profile… -> New -> Đặt tên cho profile

profile terminal
1.2 Trên tab General: uncheck: “Show menubar by default in new terminals”.

terminal general tab

 

1.3. Vào tab Title and Command : Dưới “When terminal commands set their own titles” -> chọn “Keep initial title”

 

3

 

1.4 . Chỉnh background terminal : Vào tab Background chọn “Transparent background” chỉnh giá trị về 0.

 

1.5. Vào tab Scrolling dưới “Scrollbar”  chọn  “Disabled”.

4

 

 

2. Cấu hình compiz setting

2.1. Vào General Options -> tab General uncheck “Hide skip taskbar windows”.

5

2.2.  Effect -> Window Decorations:

Ở dòng Window Decoration : chèn dòng này vào

(any) & !(title=desktop111)

6

 

 

2.3. Vào Window Management: Enable Windows rules, chèn title profile terminal vào các dòng “Skip Taskbar”, “Skip pager”. Ở đây tôi đặt tên profile và title là desktop111.

7

 

 

3. Alt + F2 :

gnome-terminal --window-with-profile=desktop111 --geometry 67x35+220+50 &

4. Tạo script startup:

#!/bin/bash
sleep 5 && gnome-terminal --window-with-profile=desktop111 --geometry 67x35+220+50 &

Nhớ thêm quyền thực thi cho đoạn script.

Vào system tools -> startup applications -> add:

Name: Desktop Terminal

Command: đường dẫn file script

Screenshot:

Screenshot from 2014-05-15 12:02:23

Nguồn: webup8.org