Hiển thị Physical Disk thuộc node nào trên Storage Space Direct

Làm thế nào để biết được Physical Disk đang thuộc node nào quản lý? Nếu sử dụng lệnh Get-PhysicalDisk hoặc Get-Disk sẽ không thể biết được đĩa đó đang được node nào quản lý như bạn thấy ở hình bên dưới.

Thật may mắn khi Microsoft cung cấp cho chúng ta lệnh Get-StorageNode. Lệnh này sẽ giúp bạn xác định được Physical Disk đó đang được nằm trên node nào. Cách sử dụng:

Get-PhysicalDisk -SerialNumber WD-WMC6N0H4EWRW | Get-StorageNode -PhysicallyConnected

Như hình ở trên tôi xác định được Physical Disk với Serial Number WD-WMC6N0H4EWRW đang được gắn ở node HV160.hv.ods.

Để xem toàn bộ Physical Disk bạn có thể sử dụng đoạn script của tôi bên dưới:

$Output = @()
Get-PhysicalDisk | %{
  $Node = ($_ | Get-StorageNode -PhysicallyConnected).Name
  $Output += [PSCustomObject]@{
    "SerialNumber" = $_.SerialNumber
    "CanPool" = $_.CanPool
    "Type" = $_.MediaType
    "Size" = $_.Size
    "Node" = $Node

  }
}
$Output | Sort Node | FT
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s