Thiết lập Storage QoS trên Hyper-V Windows 2016

Để limit IOPS storage của VM thực hiện như sau:
1. Chọn VM -> click chuột phải chọn Setting

2. Check Enable Quality of Service management trong mục SCSI Controller.

3. Thiết lập giá trị cần thiết ở mục Minumum và Maximum. Thiết lập giá trị 0 tương đương không limit.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập bằng cách sử dụng lệnh Set-VMHardDiskDrive.

Ví dụ thiết lập giới hạn maximum 1500 IOPS cho VM Test-Lab

Set-VMHardDiskDrive -VMName Test-Lab -MaximumIOPS 1500 -ControllerType SCSI
Advertisements

Thiết lập Network QoS trên Hyper-V Windows 2016

Để limit bandwidth network của VM thực hiện như sau:
1. Chọn VM -> click chuột phải chọn Setting
2. Ở phần Network Adapter -> Check chọn Enable bandwidth management

3. Điền thông tin limit mà bạn muốn, đơn vị tính bằng Mbps. Sau đó click OK để áp dụng.

Hoặc bạn có thể dùng lệnh powershell sau, đơn vị tính bằng bits per second. Ví dụ limit maximum network VM 200Mbps:

Set-VMNetworkAdapter -VMName <VM_Name> -MaximumBandwidth 200000000

Nested virtualization trên Hyper-V Windows 2016

Bạn cần dựng lab ảo hóa nhưng không có phần cứng để chạy hoặc muốn sử dụng Windows Container trên Virtual Machine Hyper-V ? Rất đơn giản, Windows 2016 hỗ trợ tính Nested virtualization trên Hyper-V (ảo tung chảo :D). Chỉ cần bật tính năng trên VM cần sử dụng bạn có thể chạy được ảo hóa trên VM Hyper-V, bằng cách sử dụng lệnh sau:

Set-VMProcessor -VMName <VM_Name> -ExposeVirtualizationExtensions $true

Bật tính năng ảo hóa thôi cũng chưa đủ, vì bạn chỉ cho phép tạo và chạy VM trên đó thôi, VM bên trong VM Nested virtualization vẫn chưa thể access network ra bên ngoài. Cần phải bật tính năng “Enable MAC address spoofing” trên Hyper-V VM. Bạn có thể cấu hình bằng cách:

  • Chọn VM -> Setting -> Ở phần Advanced Features của Network Adapter
  • Check vào Enable MAC address spoofing -> Nhấn OK.