Thiết lập giá trị mặc định trên Storage Pool

Storage Space trên Windows cho phép Admin thiết lập các giá trị mặc định cho Storage Pool. Tuy nhiên, Microsoft không cho phép bạn thực hiện điều này trên giao diện GUI.

Server Manager GUI không cung cấp cách thiết lập các giá trị khi tạo virtual disk như:

– Write back cache
– Interleave
– Physical disks to use
– Rebuild options
– Missing disks response
– Column size

SCVMM 2016 hiện tại cũng chưa cung cấp cách thức cấu hình các giá trị trên. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng, các giá trị trên có thể thực hiện thông qua Powershell với 2 lệnh dưới:

  • Set-StoragePool
  • Set-ResiliencySetting

Ví dụ: Tôi muốn thiết lập các giá trị sau khi tạo mới một virtual disk

– Resiliency Setting: DUAL MIRROR

– Writeback Cache Auto Size: 1GB

– Number of Columns: 4

– Interleave: 64KB

– Enclosureaware: TRUE

– ProvisioningType: FIXED

– RepairPolicy: PARALLEL

– Retire missing PhysicalDisks: ALWAYS

Và đây là các lệnh thực hiện:

#Set the default Pool Options
Get-StoragePool "My Pool1" | Set-StoragePool -RetireMissingPhysicalDisks Always -RepairPolicy Parallel
Get-StoragePool "My Pool1" | Set-StoragePool -ResiliencySettingNameDefault Mirror -ProvisioningTypeDefault Fixed -EnclosureAwareDefault $true -AutoWriteCacheSize $true
#Set the default Options for MIRROR Resiliency
Get-StoragePool "My Pool1" | Set-ResiliencySetting -Name Mirror -NumberOfDataCopiesDefault 2 -NumberOfColumnsDefault 4 -InterleaveDefault 64KB

 

Nguồn: http://www.miru.ch/set-default-values-on-storage-pools-to-minimize-layer-8-issues/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s