Search Virtual Machine on Parallels Cloud Server using Python

Hãy đảm bảo rằng package prlsdkapi đã được cài đặt trên Parallels Server của bạn. Mặc định module này đã được cài đặt. Hiện tại Parallels Cloud Server 6.0 sử dụng python 2.6.
Đoạn script hỗ trợ tìm kiếm theo tên, dung lượng RAM, số lượng CPU, trạng thái của máy ảo và có thể thực hiện lệnh prlctl trên kết quả tìm kiếm.
Cách sử dụng khá đơn giản:

prlctl [--host] [host] [options]
-H, --host: mặc định là localhost
-n, --vmname=NAME: tên vm cần tìm kiếm
-s, --state: trạng thái của vm(running, stopped, paused, suspened)
-m, --memsize="<|>|<=|>=|==NUMER": dung lượng RAM
-c, --cpucount="<|>|<=|>=|==NUMER" số lượng CPU
-e, --exec="string": thực thi lệnh prlctl
 

Ví dụ:
– Tìm tất cả các VM có tên bắt đầu bằng từ “test”

prlsearch --vmname *test

– Tìm tất cả các VM có dung lượng RAM nhỏ hơn 512MB

prlsearch --memsize "<512"

– Tìm tất cả VM đang chạy :

prlsearch --state running

– Tìm tất cả VM đang bị stop và tiến hành start chúng:

prlsearch --state stopped --exec "prlctl start %s"

– Tìm kiếm các VM có tên bắt đầu bằng từ “test” và có dung lượng RAM lớn hoặc bằng 512MB:

prlserach --vmname *test --memsize ">=512"

– Tìm kiếm các VM trên server 192.168.1.192 có tên bắt đầu từ “test”

prlserach --host 192.168.1.192:root:password --vmname *test

Rất mong nhận được góp ý của các bạn về đoạn script của tôi. Bạn cũng có thể download tại github:
Continue reading “Search Virtual Machine on Parallels Cloud Server using Python”

Advertisements